متن

احکام نماز نشسته و نماز خواندن روی صندلی نماز


نمازگزاران گرامی در اینجا احکام و استفتائات بعضی از مراجعه تقلید تشییع در رابطه با نماز نشسته و نماز برروی صندلی آمده است که امیدواریم راهگشا برای کاربران محترم باشد.

آيت الله خامنه ای :

بايد به هر مقدار كه مي تواند ولو به تكيه دادن به ديوار و امثال آن بايستد سپس به مقداري كه مي تواند ركوع رود و در صورتي كه نمي تواند از حال ايستاده به ركوع رود ، روي صندلي و مانند آن بنشيند و به ركوع رود پس از ركوع اگر ميتواند با وضع شش موضوع ديگر سجده بر زمين سرش را خم كرده و بر مهري كه روي ميز قرار دارد سجده نمايد ، بايد اين چنين كند و اگر نمي تواند ، احتياط درآن است كه مهر را بالا آورده و پيشاني را بر آن گذارده و اگر از وضع  ششگانه ديگر بر زمين هم معذور است وظيفه او سجده با ايماء و اشاره است .

آيت الله مكارم شيرازی :

در صورت امكان نشسته نماز بخوانيد و اگر به اين شكل هم ضرر دارد به پهلوی راست رو به قبله بخوابيد نماز تان را بخوانيد و ركوع و سجده را با اشاره انجام دهيد و چنانچه مي توانيد روی صندلی نماز بخوانيد و برای سجده ميزی در مقابل خود بگذاريد اين نماز نسبت به نشسته و خوابيده الويت دارد .

استفتا از آيت الله سيستاني :

آيا با داشتن مرض و عذر موجه می توانيد در خواندن  نماز به حالت نيمه خيز نماز خواند ؟حكم نماز خواندن بر روی ميز چيست؟

پاسخ : مي توانيد و اگر از نماز خواندن در حال نشستن با ركوع و سجود عاجز باشيد می توانيد روی ميز با ايماء برای ركوع و سجود نماز بخوانيد.

 

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان